Black Sgraffito Fresco 002 – buon fresco, renaissance collection

Black Sgraffito Fresco 002 – Buon Fresco – 16X16 on ceramic tile, renaissance collection, by iLia Fresco 2013

Black Sgraffito Fresco 002 – Buon Fresco – 16X16 on ceramic tile, renaissance collection, by iLia Fresco 2013


To add this piece to your Collection >>> Visit Sales Gallery


Black Sgraffito Fresco 002 (detail) – Buon Fresco – 16X16 on ceramic tile, renaissance collection, by iLia Fresco 2013

Black Sgraffito Fresco 002 (detail) – Buon Fresco – 16X16 on ceramic tile, renaissance collection, by iLia Fresco 2013